Gıda Güvenliği Sistemi (FSS)


Gıda güvenliği, gıdalardan kaynaklanan hastalıkları ve rahatsızlıkları önlemek amacı ile gıdanın üretilmesi, depolanması, hazırlanması ve tüketilmesi sırasındaki güvenliği ifade etmektedir.

Gıda Güvenliği

Çiftliklerden fabrikalara, sonrasında tüketicinin sofrasına kadar gıda ürünleri, tedarik zinciri boyunca yaptıkları yolculuk sırasında çeşitli sağlık tehlikeleri ile karşı karşıyadır. Bu riskleri önlemek ve tüketicilerin zarar görmemesini sağlamak için gıda üretim yaşam döngüsünün her aşamasında güvenli gıda işleme kriterlerini uygulamak gerekmektedir.

Gıda güvenliği konusu bilimsel bir disiplin olarak görülmektedir ve kimya, mikrobiyoloji ve mühendislik dahil olmak üzere çeşitli akademik alanlardan yararlanmaktadır. Gıda ürünlerinin üretildiği, tedarik edildiği, hazırlandığı, depolandığı veya tüketicilere sunulduğu her yerde gıda işleme güvenliğini sağlamak gerekmektedir. Bu anlamda, gıda güvenliği, küresel gıda sektörünü her yönüyle ilgilendiren sistemik bir hijyen ve sorumluluk yaklaşımıdır.

Gıda maddelerinin ticareti küresel boyuttadır. Bir yandan dünya nüfusu artmaya devam ederken bir yandan da pazarlar her geçen yıl daha fazla küreselleşmektedir. Bu paralelde küresel gıda tedarik zinciri de miktar ve karmaşıklık açısından genişlemeye devam etmektedir. Bu bakımdan gıdanın seri üretimini ve dağıtımını etkileyen bu trendler yüzünden, gıda güvenliğine uygunluk gittikçe önemli olmaya başlamıştır.

Ülkeden ülkeye gıda güvenliği standartlarının tanımlanmasına ve uygulanmasına yönelik farklı düzenleyici esaslar ve denetleyen kuruluşlar söz konusudur. Herhangi bir ülkede gıda ürünlerini üretmek veya satmak için, ulusal ve uluslararası işletmeler, o ülkenin gıda güvenliğine yönelik yasal düzenlemelerine ve uygulamalarına tabidir.

Günümüzde dünya genelinde, gıda güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler esas olarak iki konsepte dayanmaktadır: tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP, hazard analysis and critical control points) ve iyi üretim uygulamaları GMP, good manufacturing practice).

Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), üretim, paketleme ve dağıtım ortamlarında gıda maddelerinin biyolojik, kimyasal ve fiziksel kontaminasyonunu önlemeye yönelik sistemik ve risk temelli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, gıda maddelerini tehlikeye karşı denetlemek yerine, potansiyel gıda güvenliği sorunlarını oluşmadan önce belirleyerek sağlık risklerine karşı koymak için tasarlanmıştır. HACCP uygulaması, gıda üretim sürecindeki bir dizi kilit noktada kirletici maddelerin kontrol edilmesini ve baştan sona hijyen uygulamalarına bağlı kalınmasını gerektirmektedir.

İyi üretim uygulamaları (GMP) ise, gıda, içecek, kozmetik, ilaç, besin takviyeleri ve tıbbi cihazların üretimi için uluslararası kabul görmüş kalite güvence kriterlerinden oluşmaktadır. Bu kriterler, kritik kontrol noktalarında zorunlu ürün denetimi dahil olmak üzere, üretici firmaların ürünlerinin partiden partiye tutarlı bir şekilde kaliteli ve insan tüketimi için güvenli olmasını sağlamak için uygulanması gereken süreçlerde yer almaktadır.

Kuruluşumuz tarafından geliştirilen Gıda Güvenliği Sistemi (FSS, Food Safety Standards), bu iki temel konsept üzerine inşa edilmiştir.

Kuruluşumuz beslenmelerine önem veren insanların yanında olmak ve onların güvenli gıda seçimlerine yardımcı olmak amacı ile sorumluluk duygusu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda olmak üzere gıda üreten, depolayan, dağıtan ve hazırlayan firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile Gıda Güvenliği Sistemi (FSS) belgelendirme hizmetleri vermektedir.